Bevisst satsing på pedagoger

Eventus barnehager har et tallfestet mål om 50% pedagoger i sine barnehager.

Både fra politisk hold, barnehagens brukere, og ikke minst fra sektoren selv, stilles der stadig nye krav til barnehagens kvalitet. Vi i Eventus ser satsningen på økt pedagogtetthet som den kanskje viktigste kvalitetsfaktoren for å sikre barn best mulig oppvekstvilkår i våre barnehager.

Eventus Barnehage setter stor verdi på arbeidet som blir gjort i barnehagene. Vi vet barn tilbringer store deler av sin våkne tilværelse hos oss, noe som gir oss et stort ansvar. Vi ser på den oppgaven dette gir oss med stor respekt og entusiasme; Det stiller krav til oss. Krav til at personalet vårt er egnet til oppgaven og at det har den kunnskap og de ferdigheter som skal til for å løse oppgaven.

Introduksjonsprogram for nyutdannede