Vedtekter for Eventus Barnehage AS

Vedtatt på styremøte november 2021, siste endringer gjeldende fra 1. februar 2022.

Vedtekter i PDF-format:

Eventus Sol-li Barnehage AS

Vedtektene nedenfor gjelder for:

 • Eventus Birk barnehage AS
 • Eventus Borgafjell barnehage AS
 • Eventus Eventyrdalen barnehage AS
 • Eventus Kvernslåtten barnehage AS
 • Eventus Midtun barnehage AS
 • Eventus Sartorlunden barnehage AS
 • Eventus Solahagen barnehage AS
 • Eventus Tiriltoppen barnehage AS
 • Eventus Valen barnehage AS

Vedtektene:

Vedtektene kan endres av styret, etter at forslag til endringer er behandlet i ledergruppen til Eventus og i barnehagene sine samarbeidsutvalg.

 

1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV:

Eventus barnehage AS med datterselskap.

 

2. FORMÅL

Aksjeselskapets formål er å på best mulig måte etablere og drive gode barnehager med et ideelt, ikke økonomisk formål og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Barnehagen drives jamfør barnehageloven § 1:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

Se ellers Eventus sine årsplaner på nettsiden eventus.barnehage.no  

3. BARNEHAGENS ORGANER

3.1 Eierstyret

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ.

3.2 Samarbeidsutvalget (SU)

a)     Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

b)     Samarbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer og 3 vara. Foreldrene velger et medlem og en vara, de ansatte velger et medlem og en vara, og eierstyret velger et medlem og en vara, som repre­sentanter til samarbeids­utvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

c)     Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem eller representerer eier.

d)     Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Eierstyret fastsetter selv funk­sjonstiden for eierstyrerepresentantene.

e)     Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget. Det skal avholdes minimum to møter hvert barnehageår.

f)     Utvalgets leder, eller den som gis fullmakt, foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at SU leder har mottatt anmodning om å holde møte.

g)     Samarbeidsutvalget skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, vedtektsendringer, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne arealer m.m.

3.3 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

a)     FAU er en samling foreldre som representerer barnehagens grupper og avdelinger. Barnehagens foreldre bør ha representanter fordelt fra alle avdelingene. Representantene er valgt av den samlede foreldregruppen (foreldrerådet) etter foreldremøtet på høsten.

b)     FAU har som oppgave å representere et tverrsnitt av foreldregruppen. Gruppen har til hensikt å være en ressurs for foreldrene og barnehagen. Den kan foreslå saker direkte til barnehagens styre og til samarbeidsutvalget. FAU er ofte aktiv eller initiativtaker til barnehagens arrangementer der foreldre og barn er samlet.

c)     FAU skal velge en representant (og en vara) til samarbeidsutvalget.

3.4 Foreldrerådet

a)     Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

b)     Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

c)     Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentant innkaller til, og leder møter i foreldre­rådet. Innkalling til foreldrerådmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal være vedlagt innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådmøter.

d)     Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

4. OPPTAK - OPPSIGELSE

4.1 Tilbud Barnehagen har følgende tilbud:

a) Hel dag – 45 timers uke (100%)

b) Daglig leder kan tilby deltidsplass, om det ikke er søkere som ønsker 100% plass.

4.2 Opptakskrets

Barnehagen har barn bosatt i den aktuelle kommunen som opptakskrets, med unntak av Eventus Solahagen, som har Rogaland som opptakskrets.

4.3 Prioritering

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §18 i Lov om barnehager.

2. Barn som omfattes av §4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevern.

3. Barn av ansatte i Eventus barnehage AS.

4. Søsken av barn som har plass i den aktuelle Eventus barnehagen.

5. Intern overflytting fra en annen Eventus barnehage.

6. Nummerert venteliste etter fødselsdato, der den aktuelle Eventus barnehagen er satt opp med 1. prioritet.

7. Nummerert venteliste etter fødselsdato.

Søkerlisten deles i en gruppe for barn under 3 år (småbarnsplasser), og en gruppe for barn over 3 år (storbarnsplasser). Opptakskriteriene 1-6 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.

Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe, foretas av den aktuelle kommune. Det gis anledning til å klage på vedtaket. Vedtak om avslag på tildelt barnehageplass kan påklages i samsvar med forskrifter gjeldende.

Eventus barnehager omfattes av samordnet opptak i den aktuelle kommunen. Barna gis kun et tilbud om ny plass, og dersom det da takkes nei, faller fortrinnsretten bort.

4.4 Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak i nært samarbeid med eier og opptaksmyndighet i kommunen.

Hovedopptaket skjer om våren og følger en felles søknadsdato bestemt av kommunen barnehagen ligger i. Dette gjelder for de som får plass fra august måned, når det nye barnehageåret begynner.

Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte med barn på venteliste til kommunen. Klage må framsettes skriftlig innen 14 dager etter avgjørelse.

Det er bare klagerett ved hovedopptak, med unntak av for barn med rett til prioritet etter bhl. § 18, som også har klagerett ved suppleringsopptak.

Overflyttingsopptak gjøres i henholdt til kommunen retningslinjer.

Beslutning om supplerende opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

4.5 Opptaksperiode

Barn som tas opp i barnehagen har plass fra den dato en har fått tilbud om, til 31. juli det året de skal begynne på skolen, eller til plassen blir oppsagt. Unntak gjelder for Eventus Valen, der barna har fast plass fram til 14. august, det året barnet begynner på skolen.

4.6 Bekreftelse på plass

Bekreftelse på at en tar imot plassen, er når en har bekreftet elektronisk at en tar imot plassen. Ved bekreftelse at en tar imot plassen, bekrefter en også at en har lest og godtatt vedtektene til Eventus barnehage AS.

4.7 Oppsigelse av plass

Plassen kan sies opp skriftlig av foresatte med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden.

4.8 Når skal barnet begynne

Barnet skal begynne den dagen det har plass ifra, hvis ikke annet er avtalt skriftlig med daglig leder eller styreleder.

 

5. AREALUTNYTTING

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto per barn over 3 år, 5 kvm netto for barn under 3 år (5,3 på Austevoll) og 3,5 for store barn i godkjente frilufts grupper. Om arealutnytting gjelder til enhver tid gjeldende "Lov om barnehager".

 

6. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen holder åpen fem dager i uken, 12 måneder i året.

Barnehagenes åpningstider:

 • I Bergen og Øygarden har de åpent fra kl. 07:00 til 17:00.
 • I Bjørnafjorden har de åpent fra 06:45 til 17:00.
 • På Austevoll har de åpent fra 06:45 til 16:30.
 • På Sola har barnehagen åpent fra 07:00 til 16:30.
 • I Kvinnherad har barnehagen åpent fra 06:30 til 16:30.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 9 timer per dag.

Barnehagen holdes stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid. Onsdag før påske og nyttårsaften stenger barnehagen kl. 12:00. Julaften holdes barnehagen stengt.

Barnehagen kan redusere åpningstiden ved behov i romjulen, de tre hverdagene i påsken og de siste tre ukene juli måned. Barnehagen kan også redusere åpningstiden ved behov, for eks. ved en pågående pandemi. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

Må barnehagen redusere tilbudet til under 9 timer per dag, eller stenge, kan foreldre kreve refusjon for de timer/dager de ikke har fått tilbud. Antall timer/dager uten tilbud ganges da med et gjennomsnitts beløp for det foresatte har betalt for barnehagetilbudet per time/dag.

 

7. FERIE

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehage året, der minst 3 uker skal være sammenhengende i skoleferien om sommeren. Førskolebarn må ha avviklet ferien innen 1. august. Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 20. april. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferie­liste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Dersom en ikke har levert informasjon om når barnet skal ha ferie innen fristen, kan daglig leder sette opp ferien til barnet.

 

8. BETALING

Styret har besluttet at betaling følger staten sine gjeldende satser for makspris, i tillegg betales det et fast beløp i matpenger hver måned. Foresatte må opprette avtalegiro avtale eller e-faktura avtale, og det blir trukket for barnehageplass den 1. i hver måned på forskudd. En betaler for 11 måneder i året, og juli er betalingsfri måned. Dersom en har tre måneders utestående betaling eller mer, kan plassen bli sagt opp. Det tilbys redusert foreldrebetaling fra kommunen, der familien samlede inntekt er under den grensen som kommunen til enhver tid setter.

 

9. FERDSEL VED VANN OG I KJØRETØY

Eventus sine barnehager er natur og frilufts barnehager med egne busser (opptil 17 seter), båter og kanoer. Det forutsettes derfor, når en takker ja til plass i våre barnehager, at en tillater at barnehagen tar barna med på tur, med egne busser eller offentlig transport, samt ferdes ved vann og i båt/kano. Barnehagene bruker alltid godkjent sikkerhetsutstyr/redningsvest og de ansatte har nødvendig opplæring (sertifikater, livreddningskurs med mer). En tilpasser også aktivitet etter alder og forutsetninger. Transport i privat bil, kan derimot foresatte velge å reservere seg mot i vårt elektroniske system.

 

10. BRUK AV BILDER TIL INTERNT BRUK

Barnehagen har behov for å bruke bilde av barnet internt. Dette kan være bursdagskalender på avdelingen, bilde på plassene til barna i garderoben, dokumentering av aktivitet på Mykid og pedagogiske dokument som årsplanen med mer. Dette er bruk av bilder som barnehagen ser på som nødvendig, og som foresatte samtykker i ved at en tar imot plassen. Bruk av bilder eksternt, som på sosiale medier og eksterne medier, kan foresatte velge å reservere seg mot i vårt elektroniske system.

 

11. KOMMUNIKASJON MELLOM BARNEHAGE OG HJEM

Barnehagen bruker Mykid som kommunikasjonsportal mellom barnets hjem og barnehagen. Ved å ta imot plassen, samtykker man til at barnehagen kan opprette profil til barnet på Mykid.

 

12. HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Barnehagen håndterer personopplysninger om barn og foresatte som er nødvendige for å kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud. Formålet med behandling av personopplysningene er for å gi forsvarlig omsorg av barnet. For det tilfelle foresatte ønsker informasjon om personopplysningene som håndteres i barnehagen, skal daglig leder kontaktes. Avtalen om barnehageplass gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger som er nødvendige for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Håndtering av opplysninger utover dette skal baseres på samtykke fra foresatte.

Personopplysningene håndteres i henhold til krav i relevante lover, forskrifter og interne rutiner, slik at bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenestelig behov, får kjennskap til opplysningene. Opplysningene arkiveres i barnehagen slik at de kal være beskyttet fra uvedkommende, men samtidig tilgjengelig for ansatte ved behov. Opplysningene oppbevares så lenge barnet har plass i barnehagen. Når barnet slutter i barnehagen, vil opplysningene enten overføres til foresatte eller bli makulert av barnehagen.

Foresatte har rett til å anmode daglig leder om innsyn i personopplysningene samt rett til korrigering eller sletting av opplysningene. Foresatte har videre rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, men dette må vurderes i henhold til barnehagens behov for å kunne gi et forsvarlig tilbud.

For det tilfelle behandlingen av personopplysninger baseres på samtykke, har foresatte anledning til når som helst å trekke samtykke tilbake.

For det tilfelle foresatte ikke aksepterer å gi nødvendige personopplysninger som barnehagen anser nødvendig, kan konsekvensen bli at barnehageplassen opphører.

Foresatte har adgang til å klage på barnehagens håndtering av personopplysninger til Datatilsynet.

 

13. INTERNKONTROLL

Eventus sine barnehager har system for internkontroll i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for internkontroll. Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Internkontrollsystemet vårt heter PBL Mentor, og det blir til enhver tid oppdatert til gjeldende lover og retningslinjer av PBL (som er vår arbeidsorganisasjon). Alle deler av internkontrollsystemet tilpasses til lokale forhold, og det er daglig leder som er ansvarlig for at internkontroll fungerer tilfredsstillende.

Vi er underlagt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) hvor § 9 redegjør for innholdet i internkontrollen. Se mer info om Eventus sin internkontroll på; www.eventus.barnehage.no

 

14. PERMISJON

Ved ønske om permisjon skal foresatte søke skriftlig til daglig leder, fortrinnsvis på epost og daglig leder behandler permisjonssøknaden fortløpende og svarer på epost. Det må søkes om minimum en måned permisjon og innvilget permisjon kan ikke medregnes i ferien som er betalingsfri.

 

15. DUGNAD

Det er ikke dugnadsplikt ved Eventus sine barnehager.

 

16. MISLIGHOLD

Ved vesentlig mislighold av disse vedtektene kan plassen bli sagt opp av styret. Oppsigelsestid er 3 måneder. For manglende betaling av plassen må det være minimum 3 måneders utestående for at det kan sees på som vesentlig mislighold. Ved gjentatte ganger for sent henting, kan det besluttet at det ilegges et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av SU.