Åpenhetsloven

Åpenhetslovens § 1.Lovens formål Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven og Eventus barnehage AS sine vurderinger rundt denne

 

Dette dokumentet tar utgangspunkt i §5 i Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99):

§ 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde:

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

§ 6 annet ledd bokstav c og d, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for pliktene etter første ledd.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.

 

Eventus barnehage A/S

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Eventus Barnehager AS har i sine vedtekter vedtatt at aksjeselskapets formål er å på best mulig måte etablere og drive gode barnehager med et ideelt, ikke økonomisk formål og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Barnehagene drives jamfør barnehageloven § 1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven, LOV-2022-06-10-40)

Se ellers pedagogisk plattform og årsplaner på; www.eventus.barnehage.no

Eventus barnehager har også fastsatte rutiner for internkontroll hvor de ulike ansvarsnivåene fordeler seg slik:

  • Eier er ansvarlig for at internkontroll er på plass i barnehagen.
  • Daglig leder har ansvar for daglig drift og oppfølging av internkontroll i barnehagen.
  • Ansatte er ansvarlig for å følge rutiner og gjennomføre oppgaver i henhold til vår internkontroll.

Vår internkontroll innebærer at:

  • Vi har rutiner og sjekklister tilpasset vår drift, som ivaretar lovkrav til internkontroll og helse, miljø og sikkerhet til barn og ansatte i barnehagen.
  • Vi arbeider systematisk og reviderer innholdet i PBL Mentor HMS gjennom året ved hjelp av vårt HMS- og årshjul og ved jevnlig oppdateringer av rutiner ved behov, se rutine revisjon.
  • Vi gjennomfører kartlegginger og vernerunder ved bruk av sjekklister, og gjennomfører målinger og undersøkelser knyttet til de ulike HMS-områdene.
  • Vi risikovurderer våre HMS-områder jevnlig, utarbeider tiltak og reviderer våre risikovurderinger ved behov, se rutine risikovurdering.
  • Vi fører avvik og følger opp med tiltak, se rutine registrering og behandling av avvik. 
  • Vi følger opp og har oversikt over alle tiltakene i tiltaksoversikten.
  • Vi er tilknyttet BHT og benytter de ved behov, se egne rutiner for bedriftshelsetjenesten

 

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

På et overordnet plan, er det ingen felles negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i Eventus barnehage AS som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger. Alle Eventus barnehage sine barnehager bruker PBL mentor og vurderinger rundt negative konsekvenser eller risiko for dette, gjøres i hver enkelt barnehage, gjennom PBL Mentor

 

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Etter hver enkelt vurdering av avvik, opprettes eller justeres gjeldende rutine på området, det kan opprettes avvik til avvikshåndtering eller tiltaksplaner, og dette gir en oversikt over faktiske negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser - som det jobbes videre med i PBL Mentor HMS system i den enkelte virksomhet i konsernet.

Denne aktsomhetsvurderingen er gjort av styrets leder i samarbeid med HMS ansvarlig i konsernet og presentert for ledergruppen i konsernet og gjennomgått der. Den blir evaluert årlig, sist på ledermøte i august 2023.

 

Referent Astrid Tuvin Hopen – HMS leder Eventus barnehage AS