Eventus pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform står som en del av vårt pedagogiske grunnsyn. Plattformen gir uttrykk for den kompetanse, de holdninger, verdier og ferdigheter vi ønsker å stå for i våre barnehager.

 

Menneskesyn

Eventus barnehager er en profesjonell omsorgsarena med en felles forståelse for de verdier som ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagehverdagen. Menneskesynet skal beskrive grunnholdningen i møtet med våre medmennesker, voksne som barn. Eventus menneskesyn er tuftet på likeverd og respekt for individets egenart. Barn har rett til å være fullverdige aktører i eget liv. Alle har rett til deltakelse og meningsskaping i eget liv og til å bli møtt som subjekt.

 

Barnehagen har anerkjennelse som en grunnholdning i alle møter med barn; Vi har troen på at barn alltid gjør sitt beste for å mestre sin del av verden. Som voksne har vi øye for deres intensjoner og viser empati for barnas emosjonelle liv. Vi er nære og oppmerksomme på barns livsverden. Som ansvarlige voksne står vi i følelsene sammen med barna; Her setter vi ord på, og gir verdi til, deres opplevelser og følelser. Med dette som bakteppe sikrer vi at barn blir sett hørt og forstått.

I Eventus bærer vi som profesjonelle alltid ansvaret i relasjonen. Vi møter alle våre medmennesker med respekt, ydmykhet og som ukrenkelige individ. Når vi ser relasjonen som dialogisk og likeverdig må vi også se vår egen rolle som dynamiske og lærende individer som kontinuerlig utvikler vår relasjonskompetanse.


Trygghet og tilknytning

Vi anser barns trygghet og tilknytning til barnehagen som absolutt nødvendig for barns mestring av eget barnehageliv, og dette uavhengig av om de starter i barnehagen for første gang eller overføres til stor avdeling. Barnehagen har egen plan for tilvenning, planen dekker barnets første tid i barnehagen, eller på ny avdeling. Samtidig erkjenner vi at tilknytning er en kontinuerlig, og dialogisk prosess mellom barn og deres signifikante omsorgspersoner.

 

Tilknytning er en dialogisk prosess, i en gjensidig og likeverdig relasjon mellom voksen og barn. Derfor er det grunnleggende at personalet er emosjonelt tilgjengelig i enkeltbarnets livsverden. Barnehagens evne til å yte profesjonell omsorg av høy kvalitet er direkte avhengig av personalets relasjonskompetanse. Vår tilstedeværelse som ansvarlige og lyttende voksne skal sørge for at barn blir sett hørt og forstått.

Barns lek og læring

Lek er barnas viktigste virksomhet i barnehagehverdagen, den er lystbetont og indre motivert. I leken vil barn eksperimentere og være utprøvende. Dermed har leken egenverdi som defineres av lekens deltakere. Leken er en arena for refleksjon og utprøving i en verden som er på liksom. Som voksne skal vi møte barns lek med barnlighet, varsomhet og respekt; fordi lekens virkelighet er skjør for voksnes definisjonsmakt. I Eventus skal gutter og jenter ha like muligheter i lek og utvikling.

 

Barns lek og læring er to uatskillelige begrep.Læring i barnehagen er en kontinuerlig prosess som barn står i gjennom alle møter med livet; I møtet med mennesker, det fysiske miljøet vi befinner oss i, så vel som fenomener i naturen. Alle sanseinntrykk gir erfaringer som sier noe om oss selv; om våre medmennesker, og vårt forhold til alt som omgir oss.

 

Barn leker og legger grunnlag for sin læring i et sosialt og kulturelt felleskap. Alle individer i barnehagens fellesskap er med å gjøre barnehagen til en trygg arena for lek og læring; men ansvaret ligger hos personalet, både som gruppe & enkeltindivid. I tillegg til hos barnehagens ledelse.

 

Barnehagen bærer et ansvar for å skape et rom der barn opplever mestring. Gjennom vår tilrettelegging og ivaretakelse av barns lekende verden gir vi også tid og rom for deres konsentrasjon. Slik skal vi møte barnet i deres utvikling og læring der de befinner seg.

Barns medvirkning

For Eventus barnehager er medvirkning hvordan vi ivaretar barnas rett til å være et individ i eget liv, og må sees tett opp mot vårt menneskesyn. Personalet er lydhør for hva barn er opptatt av og ser deres behov i et langsiktig perspektiv. På denne måten sikrer vi at medvirkning ikke blir medbestemmelse slik at de må bære ansvaret alene.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse vil vi definere som all vår evne til å være i samspill med andre mennesker. Mennesket er sosialt av natur og er samspillsorientert allerede fra fødselen av. Nøkkelferdigheter som prososial adferd, selvhevdelse, selvkontroll, og empati er sentrale i sosial kompetanse. Barns sosiale kompetanse er i konstant utvikling og trenes gjennom alle barnets møter med andre mennesker; Hvordan vi skaper et godt sosialt klima, og vår evne til å ta ansvar for oss selv og andres velvære.

 

Komplett, utskriftsvennlig versjon: Eventus Pedagogisk Plattform