Vedtekter for Eventus Barnehage As

Vedtekter for Eventus barnehage AS

Vedtatt på styremøte januar 2020, siste endringer gjeldende fra 1. mars 2020.

Disse vedtektene gjelder for:

 

Eventus Midtun barnehage AS

Eventus Kvernslåtten barnehage AS

Eventus Tiriltoppen barnehage AS

Eventus Eventyrdalen barnehage AS

Eventus Birk barnehage AS

Eventus Sol-li barnehage AS

Eventus Borgafjell barnehage AS

Eventus Haugland barnehage AS

 

Vedtektene kan endres av styret, etter at forslag til endringer er behandlet i alle barnehagene sine samarbeidsutvalg.

 

 1.     Barnehagen eies og drives av: Eventus barnehage AS med datterselskap.

 

 1.              FORMÅL

                 Aksjeselskapets formål er å på best mulig måte etablere og drive barnehager.

                 Barnehagen skal gi alle barn i Eventus et godt oppvekstmiljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen er med på å utvikle det enkelte barns personlighet, å hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og omsorg for andre, og til å gi selvutfold­else gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

                 Se ellers pedagogisk plattform og årsplaner på; www.eventus.barnehage.no  

                 Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål og i samsvar med gjeldende lover og regler jamfør barnehageloven § 7.

 

 1.              BARNEHAGENS ORGANER

3.1          Eierstyret

                 Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ

 

3.2          Samarbeidsutvalget (SU)

a)      Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og

        samordnende organ.

b)      Samarbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer og 3 vara. Foreldrene velger et medlem og en vara, de ansatte velger et medlem og en vara, og eierstyret velger et medlem og en vara, som repre­sentanter til samarbeids­utvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

c)      Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem eller representerer eier.

 

d)      Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Eierstyret                                                                                                                                        fastsetter selv funk­sjonstiden for eierstyrerepresentantene.

 

e)      Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget. Det skal avholdes minimum to møter hvert barnehageår.

 

f)       Utvalgets leder, eller den som gis fullmakt, foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at SU leder har mottatt anmodning om å holde møte.

 

g)      Samarbeidsutvalget skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, vedtektsendringer, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne arealer m.m.

 

 

3.3                Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

 

a)      FAU er en samling foreldre som representerer barnehagens grupper og avdelinger. Barnehagens foreldre bør ha representanter fordelt fra alle avdelingene. Representantene er valgt av den samlede foreldregruppen (foreldrerådet) etter foreldremøtet på høsten.

 

b)      FAU har som oppgave å representere et tverrsnitt av foreldregruppen. Gruppen har til hensikt å være en ressurs for foreldrene og barnehagen. Den kan foreslå saker direkte til barnehagens styre og til samarbeidsutvalget. FAU er ofte aktiv eller initiativtaker til barnehagens arrangementer der foreldre og barn er samlet.

 

c)      FAU skal velge en representant (og en vara) til samarbeidsutvalget.

 

3.4                Foreldrerådet

 

                 a)         Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

b)        Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

c)        Samarbeidsutvalgets foreldre representanter innkaller til og leder møter i foreldre­rådet. Innkalling til foreldrerådmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal være vedlagt innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådmøter.

d)        Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

 

 

 1.              OPPTAK - OPPSIGELSE

4.1          Tilbud

                Barnehagen har følgende tilbud:

                Hel dag – 45 timers uke (100%)

        Daglig leder kan tilby deltidsplass, om det ikke er søkere som ønsker 100% plass.

 

4.2         Opptakskrets

 

                Barnehagen har barn bosatt i den aktuelle kommunen som opptakskrets.

 

 

4.3          Prioritering

                 Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager.
 2. Barn som omfattes av §4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester.
 3. Barn av ansatte i Eventus barnehage AS.
 4. Søsken av barn som har plass i den aktuelle Eventus barnehagen.
 5. Intern overflytting fra en annen Eventus barnehage.
 6. Prioriteringer i den aktuelle kommunen.
 7. Nummerert venteliste etter fødselsdato, der den aktuelle Eventus barnehagen er satt opp med 1. prioritet.
 8. Nummerert venteliste etter fødselsdato.  

Søkerlisten deles i en gruppe for barn under 3 år (småbarnsplasser), og en gruppe for barn over 3 år (storbarnsplasser). Opptakskriteriene 1-6 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.

Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe, foretas av den aktuelle kommune. Det gis anledning til å klage på vedtaket. Vedtak om avslag på tildelt barnehageplass kan påklages i samsvar med forskrifter gjeldende.

Eventus barnehager omfattes av samordnet opptak i den aktuelle kommunen. Barna gis kun et tilbud om ny plass, og dersom det da takkes nei, faller fortrinnsretten bort.

4.4          Opptaksmyndighet

                 Beslutning om supplerende opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

                 Hovedopptaket skjer om våren og følger en felles opptaksdato bestemt av aktuell kommune. Dette gjelder for de som får plass fra august måned, når det nye barnehageåret begynner.

                 Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte med barn på venteliste til kommunen. Klage må framsettes skriftlig innen 14 dager etter avgjørelse.

                 Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

 

4.5          Opptaksperiode

                 Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til 1. august det året de skal begynne på skolen, eller til plassen blir oppsagt.    

 

4.6          Bekreftelse på plass

Bekreftelse på at en tar imot plassen, er når en har bekreftet elektronisk at en tar imot plassen. Ved bekreftelse at en tar imot plassen, bekrefter en også at en har lest og godtatt vedtektene til Eventus barnehage AS.

 

4.7          Oppsigelse av plass

                 Plassen kan sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden.

 

 

4.8          Når skal barnet begynne

                 Barnet skal begynne den dagen det har plass ifra, hvis ikke annet er avtalt skriftlig med daglig leder eller styreleder.

 

 

 1.           Arealutnytting

 

                 Barnehagens leke- og oppholdsareal er i gjeldende retningslinjer for barnehagedrift, satt til 4,0 kvm. netto per barn over 3 år, 5 kvm netto for barn under 3 år (5,3 på Austevoll) og 3,5 for store barn i godkjente frilufts grupper.  Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid gjeldende "Lov om barnehager".

 

 1.           Åpningstider

 

Barnehagen holder åpen fem dager i uken fra minimum fra kl. 07.00 til 17.00.  Den enkelte barnehage kan ha utvidet åpningstid om behov. Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 9 timer per dag.        

Barnehagen holdes stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid. Onsdag før påske og nyttårsaften stenger barnehagen kl. 12.00. Julaften holdes barnehagen stengt. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

 

 

 

 1.           Ferie

 

                 Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehage året, der minst 3 uker skal være i skoleferien om sommeren. Fri i romjul og påske regnes ikke som ferie. Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 20. april. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferie­liste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.  Dersom en ikke har levert informasjon om når barnet skal ha ferie innen fristen, kan daglig leder sette opp ferien til barnet. Også ved Jul og Påske må foresatte informere barnehagen, om barna kommer eller skal ha fri.

 

 1.           Betaling

 

Betaling følger staten sine gjeldende satser, og i tillegg betales det matpenger hver måned. Foreldre/foresatte må opprette avtalegiro avtale, og det blir trukket for barnehageplass den 1. i hver måned på forskudd. En betaler for 11 måneder i året, og juli er betalingsfri måned.

Dersom en har tre måneders utestående betaling eller mer, kan plassen bli sagt opp. Det tilbys redusert foreldrebetaling der familien samlede inntekt er under den grensen som kommunen til enhver tid setter.

 

 1.           Ferdsel ved vann og i kjøretøy

 

Eventus sine barnehager er natur og frilufts barnehager med egne busser (opptil 17 seter), båter og kanoer. Det forutsettes derfor, når en takker ja til plass i våre barnehager, at en tillater at barnehagen tar barna med på tur, med egne busser eller offentlig transport, samt ferdes ved vann og i båt/kano. Barnehagene bruker alltid godkjent sikkerhetsutstyr/redningsvest og de ansatte har nødvendig opplæring (sertifikater, livredningskurs med mer). En tilpasser også aktivitet etter alder og forutsetninger.

Transport i privat bil, kan derimot foresatte velge å reservere seg mot i vårt elektroniske system.

 

 

      10.   Bruk av bilder til internt bruk

Barnehagen bruker bilder med barna på internt. Dette kan være bursdagskalender på avdelingen, bilde på plassen til barna i garderoben, dokumentering av aktivitet på Mykid og pedagogiske dokument som årsplanen med mer. Dette er bruk av bilder som barnehagen ser på som nødvendig, og som foresatte samtykker i ved at en tar imot plassen.  Bruk av bilder eksternt, som på sosiale medier og eksterne medier, kan foresatte velge å reservere seg mot. 

 

      11.  Håndtering av personopplysninger

Barnehagen håndterer personopplysninger om barn og foresatte som er nødvendige for å kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud. Formålet med behandling av personopplysningene er for å gi forsvarlig omsorg av barnet. For det tilfelle foresatte ønsker informasjon om personopplysningene som håndteres i barnehagen, skal daglig leder kontaktes. Avtalen om barnehageplass gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger som er nødvendige for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Håndtering av opplysninger utover dette skal baseres på samtykke fra foresatte.

Personopplysningene håndteres i henhold til krav i relevante lover, forskrifter og interne rutiner, slik at bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenstlig behov, får kjennskap til opplysningene. Opplysningene arkiveres i barnehagen slik at opplysningene skal være beskyttet fra uvedkommende, men samtidig tilgjengelig for ansatte ved behov. Opplysningene oppbevares så lenge barnet har plass i barnehagen. Når barnet slutter i barnehagen, vil opplysningene enten overføres til foresatte eller bli makulert av barnehagen.

Foresatte har rett til å anmode daglig leder om innsyn i personopplysningene samt rett til korrigering eller sletting av opplysningene. Foresatte har videre rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, men dette må vurderes i henhold til barnehagens behov i forhold til å kunne gi et forsvarlig tilbud.

For det tilfelle behandlingen av personopplysninger baseres på samtykke, har foresatte anledning til når som helst å trekke samtykke tilbake.

For det tilfelle foresatte ikke aksepterer å gi nødvendige personopplysninger som barnehagen anser nødvendig, kan konsekvensen bli at barnehageplassen opphører. 

Foresatte har adgang til å klage på barnehagens håndtering av personopplysninger til Datatilsynet.

 

 

 

 1.   Internkontroll

 

Eventus sine barnehager har system for internkontroll i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for internkontroll. Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte.

Vi er underlagt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) hvor § 5 redegjør for innholdet i internkontrollen. Se mer info om Eventus sin internkontroll på; www.eventus.barnehage.no

 

 1.    Mislighold

 

                 Ved mislighold av disse vedtektene kan plassen bli sagt opp av styret.